شورادب
این وبلاگ برای بالا بردن سطح آگاهی معلمان ودانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد

1- شاعر شعر «جلوه‌ي روي خدا» نشانه‌هاي وجود خداوند را در چه مي‌بيند؟

الف) برگ درخت ( )      ب) فصل بهار ( )          ج) آب و خاك ( )       د) تمام طبيعت ( )

2- چه كسي به مقام «اهل بيت» افتخار يافت؟

الف) سلمان فارسي ( )   ب) مقداد ( )                ج) اباذر ( )               د) مالك‌اشتر ( )

3- جمع و مفرد همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي .............. درست مي‌باشد.

الف) ملل: ملت ( )         ب) آثار: اثر ( )             ج) عرفا: عارف ( )      د) علما: عالم ( )

4- جمع و مفرد همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي .............. درست مي‌باشد.

الف) حقايق: حقيقت ( )   ب) مظاهر: مظهر ( )    ج) خدمات: خدمت ( )  د) مفاهيم: فهم ( )

5- كدام يك از گزينه‌هاي زير با بقيّه متفاوت مي‌باشد؟

الف) آيين و قانون ( )      ب) قوم و دسته ( )      ج) قطعي و مسلّم ( )    د) اكثريّت و اقليت ( )

6- كدام يك از گزينه‌هاي زير با بقيّه متفاوت مي‌باشد؟

الف) پيشوا و مقتدا ( )                                    ب) جهش و جنبش ( ) 

ج) عظيم و شكوهمند ( )                                د) زور و زر ( )

7- كدام گزينه با توجّه به معني غلط مي‌باشد؟

الف) شكوهمند: بزرگ ( )  ب) شرف: بزرگ ( )    ج) عظيم: بزرگ ( )    د) الف وج ( )

8- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟

الف) جهانگير و بلند آوازه ( )                           ب) قطعي و مسلّم ( )

ج) محزون و متفّكر ( )                                  د) مفاهيم و مفهوم ( )

9- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟

الف) اكثريت و اقليت ( )  ب) قريب و غريب ( )    ج)خواه و ناخواه ( )     د) رفتار وكردار ( )

10- جمع و مفرد همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي ................. درست مي‌باشد.

 الف) مدارس: مدرسه ( )                                ب) علما: عليم ( )

ج) خصوصيّات: خصوصيّت ( )                          د) سهيم: سهم ( )     

11- جمع و مفرد كدام يك از گزينه‌ها درست مي‌باشد؟

الف) نِغم: نغمه ( )          ب) علّام: عليم ( )        ج) ميراث: ارث ( )      د) عرفا: عرف ( )

12- مفهوم كدام واژه در گزينه‌هاي زير غلط است؟

الف) اصيل: با نژاد ( )     ب) باديه: جنگل ( )     ج) محزون: غمگين ( )  د) جامه: لباس ( )

13- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟

الف) محزون ( )            ب) شادمان ( )           ج) افسرده ( )              د) غمگين ( )

14- كدام گزينه به معني «باديه» مي‌باشد؟

الف) جنگل ( )              ب) كوهستان ( )        ج) بيابان ( )               د) چمنزار ( )

15- همه‌ي گزينه‌ها به معني «طرز» مي‌باشند به جز ............... .

الف) شكل ( )               ب) روش ( )             ج) ويژگي ( )              د) طريقه ( )

16- معني همه‌ي گزينه‌ها درست آمده است به جز ................ .

الف) اعتصاب: قيام ( )                                 ب) اديب: سخندان ( )

ج) از پا در آمدن: نابود شدن ( )                      د) سليقه: روش ( )

17- از «خط» در كدام يك از اشكال زبان استفاده مي‌شود؟

الف) نوشتار ( )              ب) گفتار ( )             ج) اشاره ( )                د) همه‌ي موارد ( )

18- كدام يك از اشكال زبان، ماندگارتر و باعث ارتباط بين نسل‌هاست؟

الف) نوشتار ( )              ب) گفتار ( )             ج) اشاره ( )                د) الف و ب ( )

19- زبان هر ملّت گوياي كدام ويژگي يك ملت است؟

الف) فرهنگ ( )            ب) انديشه ( )           ج) باور ( )                 د) همه‌ي موارد ( )

20- با بهره گرفتن از كدام مورد زير مي‌توان بر ارزش نوشته‌ي خود افزود؟

الف) آيات و احاديث ( )                                ب) اشعار ( )

ج) ضرب‌المثل‌هاي متناسب بر محتوا ( )           د) همه‌ي موارد ( )

21- كدام يك از موارد زير بايد در نوشتن رعايت گردد؟

الف) ساده‌نويسي ( )                                    ب) پاكيزگي ( )

ج ) استفاده از كلمات شكسته ( )                     د) الف و ب ( )

22- زبان معمولاً به چند شكل ظاهر مي‌شود؟

الف) نوشتار ( )              ب) گفتار ( )               ج) اشاره ( )             د) همه‌ي موارد ( )

  23-كدام يك از شكل‌هاي زبان به طور طبيعي از اطرافيان آموخته مي‌شود؟

 الف) نوشتار ( )             ب) گفتار ( )              ج) اشاره ( )              د) الف و ب ( )

24- هرگاه نتوان شكل گفتاري زبان را بكار برد از شكل .............. زبان استفاده مي‌شود.

 الف) نوشتار ( )            ب) بيان كردن ( )       ج) اشاره ( )                د) الف و ب ( )

25- به نشانه‌هاي مكتـوب زبان كه در زبان‌هاي مختلف شكل‌هاي گوناگونـي دارد ................ مي‌گويند.

الف) نوشته ( )              ب) بيان ( )               ج) كلام ( )               د) خط ( )

26- كتاب «‌خدمات متقابل اسلام و ايران» اثر چه كسي است؟

الف) مطهّري ( )           ب) امام خميني ( )      ج) شريعتي ( )            د) زريّن‌كوب ( )

27- جمله‌ي «شهيدان را ياد كنيد» چه نوع جمله‌اي است؟

الف) خبري ( )             ب) پرسشي ( )            ج) امري ( )               د) عاطفي ( )

28- كدام يك از كلمات زير با بقيّه هم خانواده نيست؟

الف) كلام ( )              ب) تكلّم ( )                ج) تكميل ( )            د) كلمه ( )

29- كدام يك از گزينه‌هاي زير جزء انواع «نظم» به حساب نمي‌آيد؟

الف) مثنوي ( )            ب) سجع ( )               ج) رباعي ( )              د) قطعه ( )

30- منظومه، يعني:

الف) داستان‌هايي كه با نظم و دقت نوشته شود. ( )

ب) داستان‌هاي طولاني و بلندي كه به شعر و نثر نوشته  شود. ( )

ج) داستان‌هاي كوتاه و بلندي كه به شعر (از نوع مثنوي) سروده شود. ( )

د) داستاني كه به نثر نوشته شود. ( )

31- عبارت زير شرح حال چه كسي است؟

«پزشكي را رها نمود و به شعر و شاعري روي آورد و منظومه‌ي «حيدربابايه سلام» از اوست و تخلّص «شهريار» را براي خود برگزيد.»

الف) علي اسفندياري ( )                               ب) سهراب سپهري ( )

ج) محمد‌حسين بهجت ( )                             د) نصرا... مرداني ( )

32- معني كدام گزينه غلط مي‌باشد؟

الف) هنرمند هر جا رود قدر بيند و بر صدر نشيند: با هنر هر كجا رود سرنوشت خود را مي‌بيند. ( )

ب) چشم خريدار باش: دقت كن. ( )

ج) خط خدا را بخوان: نشانه‌هاي وجود خدا را ببين. ( )

د) جلوه‌ي روي خداست: نشانه‌ي وجود خداوند است. ( )

33- معني همه‌ي گزينه‌ها درست آمده است به جز ................. .

الف) قريب: نزديك ( )  ب) اصيل: والاتبار ( )  ج) حسرت: اندوه ( )   د) خوان: بزرگ ده ( )

34- كدام جمله از حيث معني و مفهوم با بقيه متفاوت است؟

الف) افسوس كه ديري نپاييد. ( )               ب) دل شب محرم سرا...است. ( )

ج) به به ( )                                        د) چه گوارا اين آب ( ) 

35- همه‌ي گزينه‌ها با يكديگر مترادف مي‌باشند به جز .................... . 

الف) سير و سفر ( )       ب) انس و الفت ( )    ج) زهد و پارسايي ( )  د) قريب و غريب ( )

36- در همه‌ي گزينه‌ها غلط املايي وجود دارد به جز .................... .

الف) فساحت ( )           ب) ناگذير ( )           ج) پايه‌گزاري كرد ( )  د) قوت غالبش ( )

37- مصرع دوم بيت «محمد كافرينش هست خاكش/ هزاران آفرين بر جان پاكش» چه نوع جمله‌اي مي‌باشد؟

الف) خبري ( )            ب) پرسشي ( )          ج) امري ( )              د) عاطفي ( )

38- زمان فعل «خوانده‌اي»كدام است؟

الف) ماضي ( )             ب) مضارع ( )          ج) مستقبل ( )          د) آينده ( )

39- همه فعل‌ها‌ي زير مي‌توانند هم زمان گذشته باشند هم زمان حال به جز ....... .

الف) مي‌خريد ( )          ب) مي‌پريد ( )         ج) مي‌رسيد ( )          د) مي‌شنيد ( )

40- بيت «شبروان مست ولاي تو علي/ جان عالم به فداي توعلي» چند جمله است؟

الف) 1 ( )                  ب) 2 ( )                 ج) 3 ( )                   د) 4 ( )

با‌توجّه‌به‌عبارت«هنرمنـد هر جـا رود قدر بيند و بر صدر نشيند و بي‌هنـر لقمه چيند و سختي بيند»

 

به سوالات (76- 79) پاسخ دهيد.

 

41- منظور از «لقمه چيدن» .................. است.

الف) غذا خوردن ( )      ب) گدايي كردن ( )   ج) رنج كشيدن ( )     د) غذا را رديف كرد ( )

42- عبارت فوق چند جمله است؟

الف) 3 ( )                  ب) 4 ( )                  ج) 5 ( )                  د) 6 ( )

43-كدام پاسخ درست نيست؟

الف) عبارت بالا يك نثر ساده است. ( )         ب) هنرمند و بي‌هنر، نهاد مي‌باشند. ( )        

ج) هنرمند و بي‌هنر، متضاد مي‌باشند. ( )        د) همه‌ي فعل‌ها مضارع مي‌باشند. ( )

 44- صدر يعني: ........................ .

الف) آغاز ( )               ب) بالا ( )               ج) بي‌ارزش ( )         د) الف و ب ( )

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هجدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

             

حكيم نظامي گنجه اي:

معروف به نظامي از شاعران معروف ايراني كه در قرن ششم هـ.ق. در شهر گنجه «از شهرهاي امروزي جمهوري آذربايجان به دنيا آمد. داستان‌پردازي در منظومه‌هاي او به اوج رسيد. مهم‌ترين آثار نظامي پنج منظومه است كه به «پنج گنج» يا «خَمْسِه» معروف است.

«خمسه‌ي نظامي» عبارتند از: مخزن‌الاسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر، اسكندرنامه.    

 

محمود کیانوش:

در سال ۱۳۱۳ در مشهد به دنیا آمد. دوره آموزش دبستانی را در همین شهر و آموزش دبیرستانی را در تهران به پایان رساند. و سپس به کار آموزگاری روی آورد او علاوه بر سرودن شعر و چندین مجموعه داستان و شعر نمایشنامه به فارسی برگردانده و منتشر کرده‌ است.

 وی در سال ۱۹۷5 از انقلاب ایران به انگلستان مهاجرت کرد. همسر وی پری منصوری همچنین نویسنده و مترجم است.

سيّد مهدي شجاعي:

 از نويسندگان موفّق ادبيّات داستاني بعد از انقلاب اسلامي به‌شمار‌مي‌آيد كه با نثري زيبا، عاطفي و...حماسه‌ي صدر اسلام، عاشورا و هشت سال دفاع مقدّس را بازگو نموده است.

آثار او عبارتند از: «دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز»، «ضريح چشمان تو»، «كشتي پهلو گرفته»، «از ديار حبيب»، «آفتاب در حجاب» و «پدر، عشق و پسر».

 

 عطّارنيشابوري:

شاعر و عارف معروف ايراني در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هـ.ق.

آثار او عبارتند از: تذكره الاوليا، منطق الطّير، اسرارنامه، الهي‌نامه، و مصيب‌نامه.     

 

 

مرتضي مطهّري:

در بهمن 1298هـ.ش. درفريمان خراسان به دنيا آمد. او يكي از شاگردان برجسته‌ي امام خميني (ره) بود كه به مراتـب عـالي علمي رسيـد. آثار او زمينه‌سـاز بسياري از مباني فرهنگي و ديني انقلاب اسلامي ما است. اين روحانـي فرزانه در سال 1358شمسي به شهادت رسيد.

آثار او عبارتند از: خدمات متقابل اسلام و ايران، داستان راستان، تماشاگه راز، سيري در نهج البلاغه، جاذبه و دافعه‌ي علي (ع).

 

  محمّدحسين شهريار:

سيّد محمدحسين بهجت تبريزي متخلّص به شهريار،                                                                                                                                                                                      شاعر معاصر در سال 1285شمسي در تبريز به دنيا آمد. شهريار تحصيلات خود را در تبريز و سپس در دارالفنون تهـران گذرانـد و آن گاه وارد دانشكـده‌ي پزشكي شد امّا پس از چندي، پزشكي را رها نمود و به شعر و شاعري روي آورد. ابتـدا بهجت تخلّص (نام شعري شاعر) مي‌كرد ولي بعدها تخلّص شهريار را برگزيد.

شهريار به دو زبان فارسي و تركي (آذري) شعر مي‌سرود. منظومه تركي او به نام «حيدربابايه سلام» از زيباترين منظومه‌هاي تركي است. شهريار در سال 1367 در تهران درگذشت و در مقبره الاشعراي تبريز به خاك سپرده شد.  

 

 

 سعدي شيرازي:

شاعر و نويسنده‌ي معروف قرن هفتم هـ.ق. است. آموزش مقدّماتي را در زادگاه خود شيراز فرا گرفت و براي اتمام تحصيلات به بغداد رفت و پس از 35 سال به شيراز برگشت.

آثار سعدي عبارتند از: بوستان (به نظم يا شعر) و گلستان (نثرآميخته به شعر). كه مجموعه‌ي اين آثار كليّات سعدي ناميده مي‌شود.

 

حكيم ابوالقاسم فردوسي:

شاعر معروف كشور ما در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هـ.ق. است. فردوسي در روستاي باژ واقع در منطقه‌ی توس خراسان به دنيا آمد. از نجيب‌زادگان و دهقانان توس بود. او مردي شيعه مذهب بود. «شاهنامه» اثـر مهمّ اوست كه براي سرودن آن 25 يا 30 سال رنج كشيد.

 

 

سيّدجعفر شهيدي:

در سال 1306 هـ.ش. در شهر بروجرد به دنيا آمد. دكتـر شهيدي، محضرآيت‌ا... بروجردي و بسياري از مراجع و بزرگان ديني را درك كرده بود و موفّق به اخذ درجه‌ي دكترا گرديد. بعد از مرگ مرحوم دكتر معين، مسئوليّت اداره سازمان لغت‌نامه‌ي دهخدا را بر عهده گرفت.

آثار ايشان عبارتند از: زندگي‌نامه‌ي ابوذر غفاري، انقلاب بزرگ، زندگي حضرت سجّاد(ع)، زندگاني حضرت فاطمه(س)، زينب(س) شير زن كربلا، محدوديّت در اسلام، و جنايت‌كاران چه مي‌انديشند؟ آخرين و بارزترين اثر ايشان ترجمه‌ي بسيار اديبانه و آگاهانه‌اي از كتاب «نهج البلاغه» علي(ع) است.

 

  غلامعلي حدّاد عادل:

در تهران متولّد شد. دوران تحصيلات خود را در تهران و شيراز گذراند و موفّق به اخذ درجه فوق ليسانس فيزيك و دكتراي فلسفه گرديد و به تدريس تاريخ فلسفه‌ي اسلامي و ... در دانشگاه صنعتي شريف پرداخت.

پس از انقـلاب اسلامـي به معاونـت وزارت آمـوزش و پــرورش و رياسـت سازمـان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي نايل آمد. در طول 11 سال خدمت، در جهت اصلاح و تأليف كتاب‌هاي درسي و انتشـار مجلّات كمك آموزشي رشد سعي وافـر كرد. همچنين در سال (1373) به رياست فرهنگستان زبان و ادب فارسي انتخاب شد.

از جمله آثـار او مي‌توان به كتاب ترجمه‌ي «كتاب تمهيدات» اثر ايمانوئل‌كانت و «فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي» اشاره كرد.

هوشنگ مرادي كرماني:

در سال 1323 در روستاي سيرج كرمان ديـده به جهـان گشود. تحصيلات خود را در روستا آغاز كرد و در كرمان و تهـران ادامـه داد. معروف‌ترين اثرايشان «مجموعه‌ي پنج جلدي قصّه‌هاي مجيد» است. او هم اكنون عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي‌باشد.

 

 

  شيخ محمود شبستري:

از عارفان مشهـور قـرن هشتـم  است كه نوشته‌ها و سروده‌هايي در زمينه‌ي عرفان اسلامي دارد. معروف ترين اثر شعري اومثنوي«گلشن راز»مي باشد.

 

 

 

قيصر امين پور:

استاد دانشگاه و شاعر معاصر، در سال 1338 در گتوند شوشتر متولّد شد. ديپلمش را در شهر دزفول گرفت و ابتدا در رشته‌ي پزشكي و جامعه‌شناسي پذيرفته شد ولي هر دو را رها كرد و به ادبيّات روي آورد و در اين رشته به درجه‌ي دكترا نايل شد.

از آثار او مي‌توان «در كوچه‌ي آفتاب، تنفّس صبح‌، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو و آينه‌هاي ناگهان» را نام برد. وي در پاييز 1386 وفات يافت.

 

دكتر علي شريعتي:

نويسنده و انديشمند معاصر در سال  1312 در مزينان خراسان به دنيا آمد. در رشته‌ي جامعه‌شناسي و تاريخ اديان  به درجه‌ي دكترا دست يافت.

از آثار او مي‌توان به كتاب‌هاي «فاطمه فاطمه است، كوير و اسلام‌شناسي» اشاره كرد.

 

 

 

بيدل دهلوي:

شاعر و نويسنده وعارف بزرگ قرن دوازدهم ه.ق. است.كه در هندوستان به دنيا آمد.

 

    محمدجواد محبّت:

 متولّد 1322 كرمانشاه، از معلّمان شاعر و اهل قلم است. «رگباركلمات»، «كوچه باغ آسمان»، «با بال اين پرنده سفر كن» از آثار اوست.

 

 

طاهره اِيْبُد:

در سال 1342 در شيراز به دنيا آمد. همسر آقاي بيوك ملكي، شاعر و نقّاش كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان، است. فوق ديپلم زبان انگليسي است.

آثار او عبارتند از: «گربه كاغذي»، «مردوميدان»، «يك دعواي حسابي» و...

 

   نادر ابراهيمي:

نويسنده و سينماگري كه با داستان‌هاي كودك و نوجوان فعّاليت‌هاي فرهنگي‌اش را شروع كرد. كلاغ‌ها، سنجاب‌ها، دور از خانه، قصّه‌هاي ريحانه خانم، قصّه‌هاي ساروسيب، نوسازي حكايت‌هاي خوب قديم براي كودكان و ... .

نخستين كتابش را با اسم «خانه‌اي براي شب» در سال 1341 نوشت. پس از انقلاب، زندگي امام خميني(ره) را با نام «سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما آمد» نوشت. وي در خرداد ماه سال 1387 درگذشت.

 

                                                                                 

 پروين اعتصامي:

فرزند يوسف اعتصام‌الملك آشتياني در سال 1285 در تبريز به دنيا آمد. فارسي و عربي را در دامن خانواده آموخت. سرودن شعر را از هشت سالگي آغاز كرد و نخستين شعرهايش را در مجلّه‌ي بهار به چاپ رسانيد.

تنها اثر او ديوان شعر او است كه شامل قصايد و قطعات بسيار دلنشين مي‌باشد. وي بيش‌تر قطعات خود را به صورت گفت‌وگو سرود كه در اصطلاح ادبي به آن مناظره مي‌گويند.

سرانجام پروين در سال 1320 بر اثر بيماري حصبه درگذشت. آرامگاه او در شهر قم كنار صحن حضرت معصومه (س) قرار دارد.       

 

عباس اقبال آشتياني:

محقّق و موّرخ ايراني در سال 1275 ه.ش. در آشتيان، يكي از دهستان‌هاي بخش ترخوران شهرستان اراك، به دنيـا آمـد. تحصيـلات خـود را در مدرسه‌ي دارالفنون به پايان رسانيـد و سپس به تدريـس در ايـن مدرسـه و مـدارس نظام و علوم سياسي پرداخت. موفّق به اخـذ درجـه‌ي ليسانس از دانشگاه سوربن پاريس شد. از جمله اقدامات او مي‌توان به تأسيـس مجلّه‌ي «يادگار» در سال 1324 اشاره نمود. 

 

 

نصرا... مرداني:

در سـال 1326 متولّـد شد. بيش‌تـر به غزل‌سرايي حماسي شهرت داشت. چندين كتاب به نام‌هاي «‌خون‌نامه خاك، ستيغ سخن، آتش ني، قيام نور و... » به چاپ رساند. موضوع شعر او ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب و دفاع مقدّس مي‌باشد. مردانـي در سال 1382 پس از  زيارت ملكوتـي اباعبدا...الحسيـن در شهـر مقدّس كربلا وفات يافت.

 

 

خيّام نيشابوري:

فيلسوف، منجّم، رياضيدان و شاعر ايراني در قرن پنجم مي‌زيست. به دو زبان فارسي  و عربي شعر مي‌سرود. رباعيّات خيّام شهرت جهاني دارد.

 

 

جلال‌الدّين محمد بلخي:

معروف به مولوي، شاعر معروف كشورمان در قرن هفتم ه.ق. است.

مثنوي معنوي، مهم‌ترين اثـر اوست كه آن را در شش دفتـر و طّـي چهـارده سـال بـه خواهش يكي از شاگردانش به نام حسام‌الدّين چلپي سرود.

 

                                                                      

علي اسفندياري:

 معروف به نيما يوشيج، در سال 1276در دهكده‌ي يوش از توابع نور مازندران چشم به جهـان گشـود. به زبـان فرانسه تسلـّط داشت و تشويقـات معلّمي مهربـان به نام «نظام وفا» موجب شد تا نيما به شعر و شاعري روي آورد.

از آثار او مي‌توان به «افسانه»، «اي شب» و «قصّه رنگ پريده» اشاره نمود. منظومه‌ي افسانه سرآغاز تحوّلي در شعر فارسي است. نيما به «پدر شعر نو» معروف است.

 

 

 

دكتر حسابي:

در سال1281 ه. ش. در تفرش (يكي از شهرهاي تهران) به دنيا آمد. حافظ قران بود و به شعر و ادب فارسي علاقه‌ي بسيار داشت. موفّق به اخذ درجه دكتراي فيزيك از دانشگـاه سوربـن پاريـس شـد. او مـدّت 60 سال در ايران به تدريس فيزيك پرداخت و به «پدر آموزش فيزيك نوين ايران» لقب يافت.

 

 

 

شهيد رجايي:

در سال 1312ه.ش. در قزوين در خانواده‌‌اي ‌مذهبي متولّد شد. در چهار سالگي پدرش را از دست داد و با وجود مشكلات فراوان اقتصادي موفّق به اخذ ديپلم رياضي گرديد و به كار معلّمي پرداخت. با تمام گرفتاري‌ها موفّق به اخذ درجه‌ي ليسانس در رشته‌ي رياضي و فوق ليسانس در رشته‌ي آمار گرديد.

 او پيش از رسيدن به نخست وزيري، نماينـده ملّت ايران در مجلس شوراي اسلامي بود. وي در سال 1360رئيس جمهور كشور گرديد و در 8 شهريور همان سال به شهادت رسيد.

                                                                                     

كيومرث صابري فومني:

معروف به «گل آقا»، نويسنده و طنزنويس در سال1320 ه.ش. به دنيا آمد. از دانشگاه تهران فوق ليسانس ادبيّات گرفت و به معلّمي مشغول بود. با تشكيل دولت رجايي، به عنوان مشاور فرهنگي نخست وزير برگزيده شد. شهرت و محبوبيّت وي ابتدا باعنوان «دو كلمه حرف حساب» در صفحه‌ي سوّم روزنامه‌ي اطّلاعات آغاز شد و پس از 6 سال، اوّلين هفته‌نامه‌ي طنز پس از انقلاب را با نام «گل آقا» منتشركرد.

                                                                                    

شهيد مصطفي چمران :

در سال 1311ه.ش. در تهران متولّد شد. در دارالفنون و البرز دوران مدرسه را گذرانـد. بعـد از فارغ‌التحصيلي در رشته الكترونيك دانشكده‌ي دانشگاه تهران، با استفاده از بورس تحصيلي دانش‌آموزان ممتاز به آمريكا اعـزام شد و در آنجا نيز با ممتازترين درجه علمي موفّق به اخذ درجه‌ي دكتراي الكترونيك و فيزيك پلاسما گرديد. بعد از انقلاب پس از 21 سال به ايران برگشت و با شروع جنگ تحميلي با اجازه  امام به اهواز رفت و ستاد جنگ‌هاي نامنظّم را تشكيل داد و سپس به سوسنگرد رفت و دليرانه با دشمن مقابله كرد و خود نيز به درجه‌ي شهادت نايل آمد. 

                                                   

  محمّود حكيمي:

درسال 1323ه.ش. در تهران متولّد شد. پس از اخذ ديپلم شغل معلّمي را برگزيد. تحصيلات خود را در رشته زبان انگيسي در دانشگاه تربيت معلّم به پايان رسانيد. نخستين كتابش  را درباره‌ي واقعه‌ي كربلا با تأكيد  و تأييد آيت‌ا... مكارم شيرازي به چاپ رسانيد.

 از آثار او مي‌توان به «زندگاني حضرت زينب»، سيرت و شخصيّت حضرت محمّد(ص)»، «زندگاني حضرت امام حسين (ع)»، «داستان‌ها‌ي آموزنده براي كودكان»، آموزش كودكان نابينا» و «حسّ ششم» و در حوزه‌ي داستان مي‌توان به «وجدان، به سوي ساحل، پيام‌آوران محبّت و...» اشاره كرد.

 اقبال لاهوري :

 شاعر و متفكّر پاكستانـي، كه تحصيـلات خود را در رشته‌ی حقوق در كشورها‌ي انگلستان و آلمان به اتمام رسانيد. وي به زبان فارسي مسلّط بـود و به دو زبان فارسي و اردو شعر مي‌سرود. از پيشروان و اصلاح‌طلبان بزرگ مسلمانان هند و از بانيان كشور پاكستان به حساب مي‌آيد.

 

ويتاتو ژيلنيسكاي:

متولّد 1932م. در ويلنوس، پايتخت ليتواني، زندگي كرده است. وي كتاب‌هاي زيادي منتشر كرده است. ژيلنيسكاي، شعر هم سروده است و داستان‌هاي فكاهـي، رمان و نمايش‌نامه نيـز دارد. حشـرات كوچك، كـرم‌ها و پروانه‌ها، قهرمانان بسياري از قصّه‌هاي وي هستند. آدم آهنـي و شاپرك، برگرفته از كتاب «ملخ شجاع» اوست كه مجموعه‌ي چهار داستان به نام‌هاي ملخ شجاع، دانه برفي كه آب نشد، كرم كنجكاو و آدم آهني و شاپرك است.


 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هجدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

انواع اسم 

 الف ) ساده : فقط از یک جزء معنی دار تشکیل شده است . مثال : کتاب ، سر ، ایمان و ...

ب ) مشتق : از یک جزء معنی دار و یک یا چند جزء بی معنی تشکیل شده است . مثال : آهنگر ، توانا  و ...

ج ) مرکب : از دو یا چند جزء معنی دار تشکیل شده است . مثال : کتاب خانه ، مردم پسند ، دل گیر و ...

د ) مشتق مرکب : از دو جزء معنی دار و یک یا چند جزء بی معنی تشکیل شده است . مثال : باداباد ، پایاپای

     

در کلمات مشتق اگر جزء بی معنی قبل از جزء معنی دار باشد ، پیشوند و اگر بعد از آن باشد پسوند نامیده می شود . در زیر به مهم ترین پیشوند ها و پسوند ها ی مشتق ساز اشاره می شود .

مهم ترین پیشوند ها ی مشتق ساز :

 


*       با + اسم = صفت ؛ مثال : باادب

*       بی + اسم = صفت ؛ مثال : بی درد

*       نا + صفت = صفت ؛ مثال : نادرست

*       نا + اسم = صفت ؛ مثال : ناسپاس

*       نا + بن فعل = صفت ؛ مثال : نادان

*       هم + اسم = صفت ؛ مثال : هم کلاس


مهم ترین پسوند های مشتق ساز :


*      اسم + ی = صفت ؛ تهرانی ، ماندنی ، خانگی  ( "ی" نکره مشتق ساز نیست . مثل : مردی و ... )

*      صفت + ی = اسم ؛ خوبی ، درستی ، آلودگی و...

*      اسم + ی = اسم ( اسم حرفه یا مکان شغل ) ؛ خیاطی ، قصابی و...

*      اسم + گر = اسم ( صفت شغلی ) ؛ آهنگر ، کوزه گر و...

*       اسم + گری = اسم ؛ وحشی گری و...

*      اسم یا صفت + یت = اسم ؛ مرجعیت ، آدمیت و...

*      بن ماضی+ ار= اسم ؛ کردگار،گفتارو..

*      بن ماضی + ه / ـه = صفت مفعولی ؛ خورده ، شنیده و....

*      بن مضارع + ه / ـه = اسم ؛ خنده ، گریه و...

*      اسم + ه / ـه = اسم ؛ زباله ، زبانه و...

*      صفت + ه / ـه = اسم ؛ زرده ،سفیده و..

*      بن مضارع + ـِ ش = اسم ؛ بینش ، دانش و...

*      بن مضارع + ان = صفت ؛ گریان ، خندان و ...

*      اسم + انه = اسم ؛ صبحانه ، بیعانه و ..

*      اسم + انه = صفت / قید ؛ عاقلانه ، محرمانه و ...

*      صفت + انه = صفت / قید ؛ عاقلانه ، مخفیانه و ...

*      صفت شمارشی + گانه = صفت ؛ دوگانه ، پنج گانه و ...

*      بن مضارع + نده = صفت ؛ خورنده ، رونده و ...

*      بن مضارع + ا = صفت ؛ جویا ؛ توانا

*      بن فعل + گار = صفت ؛ آموزگار ، آفریدگار و ...

*      اسم + چی = اسم ؛ تلفنچی ، پستچی و..

*      اسم + بان = اسم ؛ باغبان ، دربان و ...

*      اسم + دان = اسم ؛ نمکدان ، قلمدان و..

*      اسم + ستان = اسم؛ گلستان,هنرستان و

*      اسم + گاه = اسم؛ سحرگاه ، شامگاه و..

*      اسم + زار = اسم ؛ لاله زار و ...

*      اسم + یه =اسم / صفت؛ خیریه، نقلیه و.

*      اسم + ـَ ک = اسم؛عروسک،شهرک و..

*      صفت + ـَ ک =اسم؛زردک،سرخک و..

*      اسم + چه = اسم ؛ دریاچه، و ..

*      اسم + مند = صفت ؛ هنرمند و ...

*      اسم + ور = صفت ؛ نامور ، ...

*      اسم + ناک = صفت ؛ ترسناک و...

*      اسم + وار/واره = صفت / قید اسم ؛ امیدوار،ماهواره و...

*      اسم + گین = صفت ؛ اندوهگین و ...

*      اسم + صفت + ین= صفت؛دروغین و..

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

نام ونام خانوادگی:        تاریخ امتحان:          مدت امتحان:20 دقیقه                       شماره:

نام درس: املای فارسی      پایه ی: اول راهنمایی        کلاس :       نام دبیر:            نمره:    

1

در واژه های زیر برروی حرف مناسب تشدید«  ّ » بگذارید.

           *تامل                                       *تنوع                                   *متجلی                                   * محوطه

2

2

شکل صحیح املایی واژه های زیر را بنویسید.

*مباحسه و گفتگو:                                    *متبوعات و مجلّات :

*صماجت و پافشاری:                                *قلّات و گیاهان :

 

2

 

3

در جملات زیر چهار غلط املایی بیابیدوصحیح آنها را روبروی شماره ها بنویسید.

پیامبر اسلام غوت قالبش نان جو و خرما بود.جامه و کفش خود را وسله می زد.ودر تنهایی سیمایی مهزون داشت.

 

۱-                                               ۲-                                  

۳-                                               ۴-

 

2

4

کلمات هم آوای مناسب را درجاهای خود قرار دهید.

الف: مدت ....................... صاحبان قبور برروی سنگ ها حک گردیده بود.                                                          ( حیاط – حیات )

ب: از دست دادن فرصت ها  جز ...................... و اندوه  چیزی همراه ندارد.                                             ( غصّه  –  قصّه )

 

1

5

همزه ی جا افتاده ی کلمات زیر را بنویسید.

*ماوا و پناه گرفتن                      *رافت و مهربانی                   

*مبدا و آغاز                              *رویا و خیال

 

1

6

چهار کلمه که حرف «ط» درآنها به کار رفته بنویسید. (غیرازکلمات به کاررفته دراین آزمون )

۱-                                   ۲-                                   

۳-                                   ۴-

 

1

7

در کدام عبارت جدا نویسی درست به کار نرفته است؟

الف : خوش حالی                   ب:کنج کاوی                 

ج:بزرگ ترین شاعر                 د:استادبی نظیری

25/

8

کدام یک از گزینه های زیر نباید با همزه «  ء أ »  نوشته شود؟

الف:انشاءالله                       ب:طاعت                                                      

ج:مأمن                               د: رأفت

 

25/

9

در کدام واژه باید به جای حرف «ح » ، حرف « هـ » قرار بگیرد؟

الف:حجره و اتاق                 ب:تحفه و هدیه                     

ج:ارواح و روان                     د:قحقحه و خنده

 

25/

 

10

کدام کلمه باید با حرف « غ » نوشته شود؟

الف:قراضه وکهنه                 ب:قضاوت و داوری                 

ج:قل و زنجیر                        د:قوس قزح

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

 ارزشیابی درس املای فارسی دوره ی اول و دوم راهنمایی درآزمون نوبت دوم و شهریور درسال تحصیلی 88- 89  بنا به بارم پیشنهادی10 نمره به شیوه ی تقریری  و10 نمره به صورت کتبی (غلط یابی- چهارگزینه ای – صحیح، غلط- و… )خواهد بود.

بهتر است ابتدا املای تقریری گفته شودوسپس ورقه ی املای کتبی داده شودوزمان آن بیست دقیقه می باشد.

 

«نکات ویژه در طرح املای تقریری»

1-    متن املا با جمله های ساده شروع شود.

2-    ازمتن هایی که عبارت های بلندوخسته کننده دارند استفاده نشود.

3-    املا به صورت تلفیقی(ساختن متن جدید)نباشدبلکه ازمتن کتاب استفاده شود.

4-    متن املا کمتر ازسه بند نباشد. (7تا9سطر)

5-    تعدادلغت های مهم ودشوار10 لغت باشد.

6-    متن املای تقریری درپایان یک باردیگر از ابتداتا انتها خوانده شود.

 

بارم بندی درس نگارش وانشای فارسی  پایه ی اول و دوم راهنمایی 88-89

1-    نگارش خلاق(انشا) 10 نمره

نوشتن موضوعی درباره ی یکی ازمباحث مطرح شده درقسمت های «نوشتن» وموضوعی آزاد ارائه شده توسط دبیر  با رعایت موارد زیر

2- پاسخ پرسش های نگارشی     کتاب10نمره

الف:درک وفهم وپروراندن موضوع                   4 نمره

ب:نوآوری وابتکار                                            2 نمره

ج:ارتباط مناسب مطالب باهم(نظم فکری)       2  نمره

د:رعایت نشانه گذاری ونکات دستوری            1 نمره

باتوجه به درس های کتاب

ه:خوانایی وپاکیزگی نوشته                               1 نمره

الف:سوال های مربوط به دانش های زبانی وادبی«البته آنهایی که بارنگارشی دارندوبیشترادبی هستند»-کادرهای بنفش که به نگارش مربوط است.

توجه :سوال های نگارش متنوع باشد.(چهارگزینه ای – کامل کردن جمله- و...)

ب:تمرین های نگارشی کتاب یا مشابه آنها

سوال های نگارشی بخش های «نوشتن»-کامل کردن جمله های  ناتمام بدون استفاده ازمتن کتاب- بسط یک عبارت کوتاه دریک بند-انشای تصویری

 

بارم پیشنهادی درس نگارش پایه ی اول و دوم راهنمایی

1- فصل اول « اسلام و انقلاب اسلامی»    

یک ونیم نمره

2-فصل دوم  «علم و فرهنگ»

دونمره

3-فصل سوم  «زیبایی آفرینش » 

یک نمره

4-فصل چهارم «شکفتن »

یک نمره

5-فصل پنجم «اخلاق وزندگی»

یک ونیم نمره

6- فصل ششم «نام ها و یادها »

یک نمره

7- فصل هفتم «سرزمین من»

یک نمره

8- فصل هشتم «ادبیات جهان»

یک نمره

                                                                                                          جمع

ده نمره

 

 ارزشیابی درس املای فارسی دوره ی سوم  راهنمایی درآزمون نوبت دوم و شهریور درسال تحصیلی 88- 89 

امتحان املا به شیوه ی تقریری وبارم آن  به طور مستقل 20 نمره است.

 

                                   «نکات ویژه در طرح املای تقریری»

1-    متن املا با جمله های ساده شروع شود.

2-    ازمتن هایی که عبارت های بلندوخسته کننده دارند استفاده نشود.

3-    املا به صورت تلفیقی(ساختن متن جدید)نباشدبلکه ازمتن کتاب استفاده شود.

4-    متن املا کمتر ازچهاربند نباشد(9تا11سطر)

5-    تعدادلغت های مهم ودشوار12 لغت باشد.

6-    متن املا درپایان یک باردیگر از ابتداتا انتها خوانده شود.

 

بارم بندی درس نگارش وانشای فارسی  پایه ی سوم راهنمایی در سال تحصیلی  88-89

1-    نگارش خلاق(انشا) 10 نمره

نوشتن موضوعی درباره ی یکی ازمباحث هفت گانه ی نگارش کتاب با موضوعات مرتبط با آن، با رعایت موارد زیر

2- پاسخ پرسش های نگارشی 8 نمره

الف:درک وفهم وپروراندن موضوع                   5 نمره

ب:نوآوری وابتکار                                             2 نمره

ج:ارتباط مناسب مطالب باهم(نظم فکری)       2  نمره

د:رعایت نشانه گذاری ونکات دستوری            2 نمره

باتوجه به درس های کتاب

ه:خوانایی وپاکیزگی نوشته                              1 نمره

                                                                       جمع 12 نمره

الف:سوال های مربوط به چکیده های دروس نگارشی که در داخل کادربنفش چاپ شده است.               5/2نمره

توجه :سوال های نگارش متنوع باشد.(چهارگزینه ای – کامل کردن جمله- و...)

ب:تمرین های نگارشی کتاب یا مشابه آنها                                   5/5نمره

کاربرد کلمه درجمله به صورت ساده وگشترده-کامل کردن جمله های  ناتمام بدون استفاده ازمتن کتاب- بسط یک عبارت کوتاه دریک بند-انشای تصویری.

 

بارم پیشنهادی درس نگارش پایه ی سوم راهنمایی

1- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل 1    

5/ نمره

2- تمرینات نگارشی آخردروس فصل 2وکادربنفش نگارش 2

1 نمره

       3- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل3 وکادر بنفش نگارش 3

2  نمره

       4- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل4 وکادر بنفش نگارش 4

1 نمره

       5- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل5 وکادر بنفش نگارش 5

5/1 نمره

      6-تمرینات نگارشی آخر دروس فصل6 وکادر بنفش نگارش 6

1 نمره

7- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل 7

1 نمره

                                                                                                         جمع

8  نمره

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

همکاران گرامی برنامه زمان بندی تدریس کتاب فارسی  جدیدالتألیف  سوم راهنمایی تحصیلی   طراحی شده  در جدول  زیر جنبه پیشنهادی داشته و همکاران با توجه به شرایط کلاس و منطقه خود می توانند از آن بهره مند شوند

 

 

نام ماه ها 

 

نام فصل هاي كتاب 

 

هفته ها 

 

نام دروس

نكات ويژه  كتاب

مهر

 

  ستايش - فصل اول:اسلام و انقلاب اسلامي

 

 

 

 

 

فصل دوم : علم و فرهنگ 

هفته ي اول

ستايش: الهي

درس اول : زيبا زيستن

 

هفته ي دوم

درس دوم : آب و آيينه

هفته ي سوم

درس سوم :دروازه اي به سوي آسمان ،شعرخواني :رنگ بهاران ، حكايت ، سيرت سليمان

مطالعه و پژوهش (1)

هفته ي چهارم

درس چهارم : جوانان و فرهنگ

 

آبان

 

فصل دوم : علم و فرهنگ

 

 

      فصل سوم : زيبايي آفرينش

هفته ي اول

درس پنجم : دانايي

هفته ي دوم

درس ششم :موش و گربه، روان خواني : ثمر علم  

مطالعه و پژوهش (2)

هفته ي سوم

درس هفتم : تماشاي بهار

 

هفته ي چهارم

درس هشتم : شگفتي هاي آفرينش ،شعر خواني :بيشه ي نور ، حكايت :بارانكي خرد 

مطالعه و پژوهش (3)

آذر

 

فصل چهارم : شكفتن

 

 

فصل پنجم: اخلاق و زندگي

هفته ي اول

درس نهم : مثل آيينه

 

هفته ي دوم

درس دهم : هم نشين

روان خواني : دوستي با ابلهان 

مطالعه و پژوهش (4)

هفته ي سوم

درس يازدهم : دور انديشي

 

هفته ي چهارم

مروري بر دروس

دي

 

پايان نوبت اول

 

امتحانات شفاهي و كتبي  پاياني نوبت اول

 

بهمن

 

 

    فصل پنجم: اخلاق و زندگي

 

 

 

 

فصل ششم : نام ها و يادها

هفته ي اول

درس دوازدهم : آداب زندگاني

هفته ي دوم

درس سيزدهم : پرتو اميد

شعر خواني : از ماست كه بر ماست ، حكايت : باغبان نيك انديش

هفته ي سوم

درس چهاردهم : راز موفقيّت ، آخرين پرسش

هفته ي چهارم

درس پانزدهم : آزاد (متناسب با موضوع فصل )

اسفند

فصل ششم : نام ها و يادها

 

 

 

فصل هفتم : سرزمين من

هفته ي اول

درس شانزدهم : زن پارسا ، مادر حسنك ، روان خواني : زمزمه ي محبّت

هفته ي دوم

درس هفدهم : اميد ايران زمين

هفته ي سوم

درس هجدهم : آزاد

(متناسب با موضوع فصل )

هفته ي چهارم

درس نوزدهم : قصّه ي تكرار آرش

شعر خواني : ايران

حكايت : راه مهتري 

فروردين

نوروز مبارك

 

هفته ي اول و دوم

تعطيلات

مرور مطالب

هفته ي سوم

مرور مطالب

فصل هشتم: ادبيّات جهان

 هفته ي چهارم

درس بيستم : آرزو

ارديبهشت

فصل هشتم:

هفته ي اول

درس بيست و يكم :شازده كوچولو ، روان خواني :دو نقاش ،نيايش : بيا تا بر آريم دستي زدل 

هفته ي دوم

مرور مطالب و رفع اشكال

هفته ي سوم

امتحانات شفاهي نوبت دوم

هفته ي چهارم

خرداد

امتحانات كتبي  پاياني نوبت دوم

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |
با توجه به این که کتاب های جدید ادبیات فارسی در سه پایه ی راهنمایی در دست تدریس همکاران و آموزش دانش آموزان قرار گرفته تقسیم ۵ ساعت ادبیات بایستی به گونه ای باشد که:

 سه ساعت آن با عنوان فارسی و یک ساعت انشا و یک ساعت املا انجام گیرد که دبیران گرامی می توانند به طور شناور نیز از این ساعات بهره مند گردند

 فارسی در سه ساعت  شامل: 

 • برنامه تدریس دروس کتاب
 • پاسخ به خودارزیابی ها 
 •  تدریس نکات ادبی نکات زبانی 
 •  انجام کارگروهی
 • بررسی و انجام تکالیف نوشتن
 • بخش های خواندنی کتاب مانند شعر خوانی ها حکایات وداستان های روان خوانی
 • پرسش وارزشیابی مستمر  ازدانش آموزان

 را در بر می گیرد .

در تک ساعت انشا:  آموزش و ارزشیابی مستمر دانش آموزان با

 •  نوشتن و بیان انشا 
 •  انجام تمریناتی و طرح سوالات  در زمینه نگارش و کار برد واژه ها با استفاده از تمرینات نوشتن کتاب صورت گیرد

در تک ساعت املا : آموزش و ارزشیابی مستمر دانش آموزان با

 • بیان املای تقریری با توجه به پایه تحصیلی
 • طرح و تمرین سوالات املایی که به شناخت واژه بیانجامد با استفاده از  تمرینات نوشتن کتاب صورت گیرد
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |


شماره

پرسش

نمره

1

در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی دیده می شود؟

دست در دامن مولا زد در                    که علی بگذر و ازما مگذر

1

2

همه ی گزینه ها جز گزینه ی ................... با هم مترادف هستند:

الف)گذشت و مدارا                                    ب)شکیبایی و بردباری

ج)حسرت و اندوه                                     د)مهر و عطوفت

1

3

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست؟

لقمه چیدن کنایه از چیست؟

1

4

نویسندگان کتاب های زیر را نام ببرید:

مثل چشمه مثل رود                       قصه های مجید                  فاطمه فاطمه است               حیدربابایه سلام

2

5

جدول زیر را کامل کنید:

مصدر

نوع زمان

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص جمع

بن

شنیدن

ماضی التزامی

می رویم

5/4

6

« یاددارم که در ایام طفولیت شب خیز بودم . شبی در خدمت پدر رحمه الله علیه نشسته بودم و ...»

زاویه ی دید داستان بالا ..............................  است.

1

7

درمتن زیر سجع ها را مشخص نمایید:

«الهی در جمال رحمانی ،در جلال سبحانی،نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی،پیداست که در میان جانی ، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی»

1

8

معنی واژه های زیر را بنویسید:

مبالغه                            لایق                                  عطوفت                        استعمارگر

مناظره                           فصاحت                             جامه                         مویه

4

9

در مصراع « مثل یک چشمه سار جاری شو» مشبه  و   مشبه به    رامشخص کنید.

مشبه:

مشبه به:

                               

1

10

در متن زیر کدام کلمات با ان جمع بسته شده اند؟

میهن عزیز ما ،ایران ،از دیرباز سرزمین علم و فرهنگ و مهد پرورش دانشمندان و شاعران  و هنرمندان به شمار می رفته است.

5/1

11

برای کلمه ی زیر همراه با بدل جمله بسازید:

سعدی:

1

12

در جمله ی زیر نهاد و گزاره را مشخص نمایید:

دانش آموزان پایه ی  اول راهنمایی شهرستان بابل آمدند

.

1

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

ماه گردید و محّرم آمده است

موسم اندوه و ماتم آمده است

فصل غم فصل قیام کربلا

عاشقان‌! گاه بلا شد الصلا

پرده بردارید تا غوغا کنم

خویش را آماده هیجا کنم

پنبه بردارید از گوش هوس

بشنوید ای خفتگان بانگ جرس

گوش‌های خسته‌! غوغا بشنوید

قصّه مردان دریا بشنوید

کشتی نوح است نام کربلا

تیغ حیدر در نیام نینوا

کربلا عشق است و من با اذن او

گشته‌ام سرمست و گرم جستجو

شعر را شیدای عاشورا کنم

نردبام دار را پیدا کنم

پلّه پلّه می‌روم بالای دار

قطعه قطعه می‌شوم حلّاج‌وار

هر که منصور است بالا می‌برم

زهد خشکم را به دریا می‌برم

دامنی آلوده می‌خواهم ز می

تا که بر محراب گویم سرّ نی

گویم آنگه با زبانی شعله‌جوش

با بیان تیغ، تیغ شعله‌پوش

مردمان را مردمان ساده را

مردم افتاده بر سجّاده را

می‌کنم آگاه از تزویرتان

ای شما شیطان نخوت پیرتان‌!

می‌کنم با اذن مولا خلق را

با حقایق با دقایق آشنا

بشنوید ای عاشقان‌! جان کلام

حرف حق این است دیگر والسلام

کربلا مأوای شیران خداست

رقص شمشیر شهیدان بلاست

کربلا سیر و سلوک بی سر است

عرصة جولان تیغ حیدر است

سکه عرفان به نام کربلاست

معنی انسان امام کربلاست

قبلة ما کربلای غیرت است

غیرت ما منتهای حیرت است

حیف امّا می‌برند از یادمان

زرپرستان هیبت فریادمان

بیم دارم ساربان دیگری

باز هم دزدی کند انگشتری

باز هم دزدان دین خاتم برند

آبروی حضرت آدم برند

هوش دارید ای رفیقان طریق

خیمه خواهد سوخت از هرم حریق

ماندن مرداب را تن داده‌اید؟

آب را در دست دشمن داده‌اید؟

خواب یعنی مرگ، بیداری چه شد؟

کربلا را خفتگان یاری چه شد ؟

پیر ما در داد آوازی حزین

عاشقان نینوا‌! هل من معین؟

تیر آمد خیمه‌ها آتش گرفت

خیمۀ خون خدا آتش گرفت

کودکان از خیمه بیرون آمدند

نخل‌های تشنه مجنون آمدند

مرگ بر کوفه، جوی احساس کو؟

دشمنان هستند پس عبّاس کو؟

نی نمی‌نالد چرا ؟ فصل غم است

این محّرم نیست اوج ماتم است

بشنو از نی، نی نوازد درد را

کودکان خسته از نامرد را

بشنو از نی، کربلا را کوک کرد

کفر و ایمان را به هم مشکوک کرد

نی بود گرماده دل‌های سرد

نی برآرد سنگ را فریاد درد

نی ز آدم یادگاری مانده است

با غم زینب برادر خوانده است

نی اگر افشای آگاهی کند

عالمی را زینب اللهی کند

نی رفیق گوش مردان خداست

نی نوای ناله‌های آشناست

نی بود شیرین ولیکن خیزران

هست یادش عاشقان را شوکران

خیزران را تا که می‌آرم به یاد

می‌رود بر باد صبرم همچو باد

یاد بادا خیزران و کربلا

نیزه و خورشید و قرآن خدا

زینب ای زینب فدای صبر تو

شعر می‌گویم برای صبر تو

ای بلاگردان دشت کربلا

وی رسول خون مردان خدا

عشق را با نام سبزت الفتی است

از تو عاشق‌تر نمی‌دانیم کیست

تا حریم شوم خفاشان مرو

جسم را جانی بیا ای جان مرو

می‌روی و می‌رود از دل قرار

 می‌روی ای در کلامت ذوالفقار

از میان سینه تیغ خطبه را

می‌کشی بیرون به سبک مرتضی

ای مشعشع تیغ گفتارت بگو

هیبت مولا علی، یارت بگو

گوی تا کفّار شادی کم کنند

تا محرّم را شروع غم کنند

ای غمت غوغا برانگیز جهان

گفتگو کن با نگاه و با زبان

گفتگو با راس خون‌آلود کن

کوفة نامرد را نابود کن

خاست از جا دختر شیر خدا

کرد مکر کوفیان را بر ملا

بود حیدروار چون کردار او

عرش می‌لرزید از گفتار او

گفت ای مردان نامرد آمده

در بهار امتحان زرد آمده

این منم زینب صدای مصطفی

این منم پیغمبر خون خدا

دختر خانه به دوش مرتضی

خیمه برپا کرده بر موج بلا

این بلا شیرینی جان من است

با برادر عهد و پیمان من است

ما اگر عباس و اکبر داده‌ایم

یا که بر بالای نی سر داده‌ایم

سایه‌بان اهل محشر می‌شویم

ساقیان حوض کوثر می‌شویم

سربداران اقتدا بر ما کنند

ظلم را تزویر را رسوا کنند

ما اسارت را شجاعت کرده‌ایم

با بلای عشق عادت کرده‌ایم

سوختن از ساختن زیباتر است

آبروی عشق در چشم تر است

اشک ما سیل است و توفان بلاست

باعث نابودی جور و جفاست

خیمة ما را به آتش می‌کشید ؟

بیت زهرا را به آتش می‌کشید ؟

تا ابد نفرین ما بر دینتان

لعنت حق باد بر آیینتان

آبروی آب را عبّاس برد

می‌برم من آبروی کوفیان

گشت حقّانیّت خون حسین

خار زجری بر گلوی کوفیان

آب از ساقی که منّت می‌کشید

تیر آمد مشک سقّا را درید

مرگ روی دست‌هایش جان سپرد

آبروی آب را عباس برد  

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |

"شب یلدا در شعرو ادب فارسی"شب یلدا بلندترین شب سال ، شب اول برج جدی و شب چله بزرگ زمستان است. فرهنگ معین یلدا را برگرفته از ریشه سریانی ( زبان مردم روزگار باستان سوریه " کلده و آشور" ) ذکر می کند که به معنای "میلاد" است . مهر پرستان آریایی، بدنیا آمدن خورشید را در آن شب که ابتدای انقلاب زمستانی است، جشن می گرفتند. این کلمه در زبان مردم اسکاندیناوی و شمال اروپا، با نامjul " یول" شهرت یافت و میلاد مسیح، مقارن آن قلمداد شد. مردم ایران زمین آن را یلدا نامیدند . یلدا در ادبیات و عرفان فارسی تعابیر گوناگونی دارد .


بنظر عده ای یلدا درازترین شب سال است و پیشینیان آن را شوم ونحس می دانستند :همه شبهای غم آبستن روز خراب است

یوسف روز، به چاه شب یلدا بیند


(خاقانی)اکنون مرا که شام جوانی صبوح کرد

شبهای رنج چو شب یلدا دراز شد


(قاضی حمید الدین)چنان به روشنی دل برف سان مناز

بس شب چراغ قدر که به یلدا نهاده اند
تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف است

تو شمع فروزنده و گیتی شب یلدا

(معزی)عرفا، شب یلدا را به نور سیاهی که نور ذات و نورعالم جبروت است ، اطلاق می نمایند


(مرات العشاق)
در نظر ایشان یلدا نهایت الوان انوار است که سواد اعظم است

( لمعات عراقی)دیگر شعرا، یلدا را چنین توصیف کرده اند :


شگفت نسیت اگر داده ای عنان خرد

به روز خوش و طره شب یلدا


(مجیر بیلقانی)


صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور زخوشید خواه ، بو که برآید


( حافظ)


روز فراق تو که نبینم جمال تو

با من حکایت شب یلدا کند همی


(ادیب صابر)


غنیمت دان حضور نعمت الله

که دشمن را شب یلداست امروز


(نعمت الله ولی)
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط پیمان قلی پور گودرزی |
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

اسلایدر

دانلود فیلم